नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

( पशुपन्छी विकास )

सिंहदरवार, काठमाडौं

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं: ०१-४२११८३२, ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


भुक्तानिका लागी प्राप्त विलहरूको सार्वजनिकीकरण

S.N.

Particular

Budget No.

Expenditure No.

Purchase Process

PAN No

Payment for

Bill Date

Amount

Remarks

Upload Time

सुचना उपलब्ध छैन ।