नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

( पशुपन्छी विकास )

सिंहदरवार, काठमाडौं

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं: ०१-४२११८३२, ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


प्रतिक्रिया

नाम

ईमेल

विषय

जिल्ला

सम्पर्क नं.

प्रतिक्रिया


हामीलाई यहाँ बाट खोज्न सक्नु हुनेछ