नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

( पशुपन्छी विकास )

सिंहदरवार, काठमाडौं

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं: ०१-४२११८३२, ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


कार्यहरु

 

 • पशु विकास सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन,
 • पशुपन्छीपालन तथा यसको विकास, व्यवस्थापन, नश्ल सुधार, दाना र चरनको अनुसन्धान तथा विकास,
 • पशु चिकित्सा, औषधि उत्पादन तथा नियमन,
 • दुग्ध र दुग्ध पदार्थबाट बनेका बस्तुहरुको अनुसन्धान, विकास तथा बजार प्रबर्द्धन,
 • पशु क्वारेन्टाईन, ,
 • पशुपन्छीक जात, नश्लको गुणस्तर निर्धारण, प्रमाणीकरण तथा नियमन,
 • पशुपन्छीसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण,
 • मासु तथा मासुजन्य पदार्थ र पशु छाला तथा अन्य पदार्थको विकास,
 • पशुपन्छी वीमा,
 • पशु सेवा र प्रविधिको सम्बद्धता, स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण,
 • पशु सेवा सम्बन्धी प्रयोगशालाको सम्बद्धता सम्बन्धी विषय,
 • विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठन,
 • पशुपन्छी आहार, पशुपन्छी फार्म तथा पशुपन्छी विकास केन्द्र,
 • नेपाल कृषि सेवाका सम्बन्धित समूहको सञ्चालन ।