नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

( पशुपन्छी विकास )

सिंहदरवार, काठमाडौं

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं: ०१-४२११८३२, ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


नागरिक बडापत्र

नेपाल सरकार

पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको

नागरीक वडापत्र

योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाः

सि न

सेवा/सुविधाको विवरण

आवश्यक पर्ने कागजात/प्रमाणहरु

लाग्ने समय

लाग्ने सेवा शुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा

गुनासो सुन्ने अधिकारी

कैफियत

 

 

 

 

 

पशुपन्छी विकास सम्बन्धी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा तथा संशोधन

निवेदन,कार्यक्रम संम्बन्धी प्रस्तावको मस्यौदा

 

३ महिना

निःशुल्क

बजेट तथा कार्यक्रम शाखा प्रमुख

श्यामप्रसाद पौडेल

 

पशुपन्छी सम्बन्धी तथ्यांकको विवरण उपलब्ध गराउने

निवेदन

२ दिन

निःशुल्क

तथ्याङ्ग शाखा प्रमुख

श्यामप्रसाद पौडेल

 

 नीति, पशु स्वास्थ्य तथा नियमन महाशाखाः

 

 

 

 

 

मन्त्रालय मातहतका निकायहरुबाट माग भए बमोजिम नीतिमा राय सुझाव

नीतिको मस्यौदा

७ दिन

निःशुल्क

नीति विश्लेषण तथा कार्यान्वयन शाखा 

डा. विजयकान्त झा

 

कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा समन्वय

आयोजना तथा कार्यक्रमको मस्यौदा

७ दिन

निःशुल्क

नीति विश्लेषण तथा कार्यान्वयन शाखा

डा. विजयकान्त झा

 

 

पशु रोग नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यविधि तथा निर्देशिका राय तथा सुझाव

कार्यविधिको मस्यौदा

७ दिन

निःशुल्क

पशु स्वास्थ्य सेवा शाखा

डा. विजयकान्त झा

 

स्वच्छ तथा स्वस्थ मासु उत्पादन नियमन कार्यका लागि मापदण्ड ऐन नियमका विषयमा राय सुझाव

ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदा

७ दिन

निःशुल्क

पशु स्वास्थ्य तथा नियमन शाखा

डा. विजयकान्त झा

 

दातृ निकायको सहयोगमा संचालित पशुपन्छी सम्बन्धी आयोजनाको विषयमा जानकारी

निवेदन

१ दिन

निःशुल्क

वैदेशिक समन्वय शाखा

डा. विजयकान्त झा

 

 

 

प्रशासन महाशाखाः

मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यताको सम्बद्धता दिने

हासिल गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र,

अध्ययन गरेको संस्थामा  पेश गरेको थेसिस

२ महिना

निःशुल्क

प्रशासन शाखाप्रमुख

जानकी बल्लभ अधिकारी

 

अध्ययन विदाको स्वीकृती

अध्ययनको लागि लिएको पूर्व स्वीकृति, अध्ययनमा जानेको लागि भएको मनोनयनको निर्णय कपी सहितको फाइल

७ दिन

निःशुल्क

प्रशासन शाखाप्रमुख

जानकी बल्लभ अधिकारी

 

असाधारण विदाको स्वीकृत

कारण सहित उल्लेख भएको फाइल

७ दिन

निःशुल्क

प्रशासन शाखाप्रमुख

जानकी बल्लभ अधिकारी

 

निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९५ बमोजिमको थप आर्थिक सहायताको सिफारिश

मेडिकल वोर्डको सिफारिश औषधि उपचारमा लागेको सम्पूर्ण खर्चको प्रमाणित सिलसिलेवार विवरण

 

७ दिन

 

प्रशासन शाखाप्रमुख

जानकी बल्लभ अधिकारी

 

मन्त्रालयका महाशाखा तथा मातहतका निकायबाट कानूनी विषयमा माग भएको राय

राय माग भएको विषयको सक्कल फाइल

३ दिन

निःशुल्क

कानून शाखाप्रमुख

जानकीवल्भव अधिकारी

 

मातहतका निकायहरुबाट बेरुजु सम्परीक्षणका सम्बन्धमा पेश भएका फाइलको स्वीकृत/अस्वीकृत

सम्परीक्षणको लागि पेश भएको सक्कलै फाइल

१५ दिन

निःशुल्क

आर्थिक प्रशासन प्रमुख

जानकीवल्भव अधिकारी

 

पशुपन्छी उत्पादन तथा व्यवसाय प्रबर्दन महाशाखाः

पशुपन्छी तथा पशुपन्छीजन्य बस्तुहरुको उत्पादन सम्बन्धी कार्यमा परामर्श प्रदान गर्ने

सेवाग्राहीको निवेदन, परिचय खुल्ने कागजात

तत्कालै

निःशुल्क

पशुपन्छी उत्पादन प्रवर्द्धन शाखा

डा.वंशी शर्मा

 

वातावरणीय प्रारम्भिक परीक्षण (IEE ) को TOR सम्बन्धी

सेवाग्राहीको निवेदन, परिचय खुल्ने कागजात

१५ दिन

निःशुल्क

जैविक विविधता वातावरण तथा जलवायू परिवर्तन शाखा

डा.वंशी शर्मा

 

पशुपन्छी तथा पशुजन्य बस्तुहरुको उत्पादन तथा प्रवर्द्धनका लागि निकायगत समन्वयमा सहयोग गर्ने

फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, जग्गाको स्वामित्य सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात, कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान नंम्बर दर्ता प्रमाण पत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, सम्बन्धित जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको सिफारिश, परियोजना र परियोजना स्थलको नक्शा, प्रारम्भिक वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली बमोजिम परियोजनाको वातावरण परीक्षण बारेको प्रतिवेदन

१५ दिन

निःशुल्क

जैविक विविधता वातावरण तथा जलवायू परिवर्तन शाखा

डा.वंशी शर्मा

 

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण IEE को स्वीकृत

प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणका लागि राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशित सूचना र उपरोक्त बमोजिका सबै कागजात

३० दिन

निःशुल्क

जैविक विविधता वातावरण तथा जलवायू परिवर्तन शाखा

डा. बंशी शर्मा

 

पशुपन्छी विमा सम्बन्धी जानकारी दिने

पशुपन्छी फर्म दर्ता भएको प्रमाणपत्र, परिचय खुल्ने कुनै कागजातहरु

 

तुरुन्तै

निःशुल्क

व्यवसाय तथा बजार प्रवर्द्धन शाखा

डा. बंशी शर्मा

 

पशुपन्छी बजार स्थल र बजार संचालन पद्धती सम्बन्धी जानकारी गराउने

पशुपन्छी फर्म दर्ता भएको प्रमाणपत्र, परिचय खुल्ने कुनै कागजातहरु

 

तुरुन्तै

निःशुल्क

व्यवसाय तथा बजार प्रवर्द्धन शाखा

डा. बंशी शर्मा

 

पशुजन्य वस्तुहरुको बजारीकरणबारे जानकारी गराउने

पशुपन्छी फर्म दर्ता भएको प्रमाणपत्रऽ परिचय खुल्ने कुनै कागजातहरु

 

तुरुन्तै

निःशुल्क

व्यवसाय तथा बजार प्रवर्द्धन शाखा

डा. बंशी शर्मा

 

पशुपन्छी तथा पशुपन्छीजन्य बस्तुहरुको आयातमा लाग्ने भन्सार दरबारे जानकारी गराउने र सिफारिश गर्ने

फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर क्लियरेन्स, जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको सिफारिश  र नागरिकता प्रमाणपत्र

७ दिन

निःशुल्क

व्यवसाय तथा बजार प्रवर्द्धन शाखा

डा. बंशी शर्मा