Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

( Livestock Development )

Singhdurbar, Kathmandu

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं: ०१-४२११८३२, ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


सुचना: स्थानिय तथा प्रादेशिक तहहरुमा पशुपन्छी विकास सम्बन्धी कर्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा