Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

( Livestock Development )

Singhdurbar, Kathmandu

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं: ०१-४२११८३२, ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


सूचनाः साविकका क्षेत्र, जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका निकायहरुको सम्पत्ती व्यवस्थापन सम्बन्धमा