Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

( Livestock Development )

Singhdurbar, Kathmandu

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं: ०१-४२११८३२, ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


राष्टृिय क्लासिकल स्वाईन फिभर रोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तरगत क्लासिकल स्वइन फिभर खोप सम्बन्धमा