Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

( Livestock Development )

Singhdurbar, Kathmandu

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं: ०१-४२११८३२, ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


राष्टृिय एच. एस. वि. क्यू रोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तरगत एच. एस. वि. क्यू खोप सम्बन्धमा