Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

( Livestock Development )

Singhdurbar, Kathmandu

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं: ०१-४२११८३२, ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


मुख्य बजार तथा क्वरेन्टाइन नाकाको अनुगमन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

मुख्य बजार तथा क्वरेन्टाइन नाकाको अनुगमन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति