Government of Nepal

Ministry of Agriculture, Land Management and Cooperative

( Livestock Development )

Singhdurbar, Kathmandu

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं: ०१-४२११८३२, ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


सवारी साधन र कर्यलय सामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र अाह्वानको सुचना