Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

( Livestock Development )

Singhdurbar, Kathmandu

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं: ०१-४२११८३२, ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


Updates

बढुवा सुचना

जेष्ठता र कर्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको अाधामा गरिने बढुवाका सम्भाब्य उमेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली

Read more