Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

( Livestock Development )

Singhdurbar, Kathmandu

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं: ०१-४२११८३२, ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


Updates

MoU signing between MOLD and AFU

पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय वीच सहकार्यको समझदारीमा हस्ताक्षर।

Read more